• Select a School
  • Language

Kindergarten Attendance

Every day of kindergarten is a celebration!


The first day of kindergarten is a celebration and a milestone. But every day of kindergarten should be a celebration, for every day is a carefully created time of learning that links to the next day and the day after that, all the way to high school graduation. Kindergarten supports not only the social and emotional growth of children, providing a place to make new friends and be a part of a community, but it also teaches the building blocks to reading, math and writing. At the end of kindergarten all students should be successful beginning readers and mathematicians. To keep positive momentum and forward progress for your student's learning, insist that they are in school every day they are well enough to attend. Missing even one day of school a month creates gaps and cracks in student learning that can cause students to struggle to catch up. Celebrate kindergarten every day and don't let a day of learning go by without your child there to participate.

Cada día de kindergarten (jardín de infantes) es una celebración!

El primer día de jardín de infantes es una celebración y un hito. Pero cada día de kindergarten debería ser una celebración, porquecada díaes un tiempo creado cuidadosamente para el aprendizaje que se vincula con el del día siguiente y el día después de ese día y así hasta la graduación de la escuela secundaria. El jardín de infantes apoya no sólo el crecimiento social y emocional de los niños, proporciona un lugar para hacer nuevos amigos y ser parte de una comunidad, sino que también enseña los bloques de construcción de lectura, matemáticas y escritura. Al final del kindergarten todos los estudiantes deben ser buenos lectores principiantes y matemáticos. Para mantener el impulso positivo y el progreso de su hijo hacia adelante en el aprendizaje, insista en que esté en la escuela todos los días y que esté lo suficientemente bien para asistir. Aunque falte un sólo día al mes a la escuela, esto creará brechas y grietas en el aprendizaje del estudiante que puede causar dificultades para ponerse al día. Celebre el kindergarten cada día y no deje pasar ni un día de aprendizaje en que su hijo participe.

유치원을날마다축하하는마음으로! (Korean)

.유치원의첫날은축하해야하며중요한시점입니다. 하지만유치원은매일축하하는마음이어야하며,유치원의매일은신중하게그다음날로그리고그후에고등학교졸업식으로연결되는배움의시간을갖게합니다. 유치원은어린이들의사회적,정신적인성장,새로운친구를만드는장소를제공하고지역사회의일부가될뿐만이아니라,기초적인읽기,수학,쓰기도가르칩니다. 유치원의거의마지막단계에서는모든학생들은성공적인초보독서가와수학인이될것입니다. 학생들을항상긍정적이고건전한방향으로이끌어주며,학생의학습이진전할수있도록도와줍니다. 매일건강하게유치원에출석하도록합니다. 한달에한번의결석은학생들의배움에큰영향이있으며,그댓가로크게노력을해야할것입니다. 유치원은매일축하하는마음이어야하며,하루도빠짐없이출석하여배워야할것입니다.

كل يوم فى روضة الاطفال هو احتفال (Arabic)

اول يوم فى روضة الاطفال هو احتفال وعلامة فارقة. لكن كل يوم فى روضة الاطفال يجب ان يكون احتفال لأن كل يوم هو وقت تعليم تم خلقه بعناية يتم ربطه باليوم التالى واليوم الذى يليه فى طريق للتخرج من المدرسة الثانوية. لا تدعم روضة الاطفال فقط النموالاجتماعى والعاطفى فى الاطفال وتوفر مكان لتكوين صداقات جديدة وان يكونوا جزء من المجتمع ولكن تعلمهمايضاً بناء اساس فى القراءة والرياضيات والكتابة. فى نهاية روضة الاطفال يجب على جميع الطلبة ان يكونوا قراء وعلماء رياضيات مبتدئين ناجحين. للحفاط على نشاط ايجابى وتقدم للآمام فى تعليم طفلك، صر على حضوره الى المدرسة كل يوم طالما فى صحة جيدة. التغيب حتى يوم واحد من المدرسة فى الشهر يخلق فجوات وشقوق فى تعليم الطالب قد توًدى الى الكفاح فى اللحاق. احتفل بروضة الاطفال كل يوم ولا تدع يوم تعليم يمر بدون وجود طفلك هناك للمشاركة.

Кожен день в киндергартен - це свято!(Ukranian)

Перший день киндергартен - це свято і важливий момент у житті. Але кожен день киндергартен повинен бути святом, тому що кожен день - це дбайливо організований час для навчання поєднаний із наступним днем, і днем після нього, аж до закінчення школи. Киндергартен допомагає не лише соціальному та емоційному розвитку дітей, але надає їм можливості, завести друзів і бути частиною суспільства, а навчає дітей початків читання, математики та письма. На кінець киндергартен, всі діти повинні бути успішними початківцями в читанні та математиці. Для того щоб продовжити початковий момент піднесення і посприяти навчанню вашого учня, подбайте про те щоб вони були в школі кожного дня, за винятком коли вони хворі. Навіть один пропущений день в місяць створює прогалини і тріщини в навчання, які можуть створити труднощі для учня коли він намагатиметься наздогнати матеріал. Святкуйте кожен день киндергартен і не дозволяйте, щоб ще один день знань проминув без участі вашої дитини.

Mỗi ngày ở trường mẫu giáo đều là ngày hội! (Vietnamese)
Ngày đầu tiên ở tại trường mẫu giáo là một ngày hội và là một cột đá chỉ số dặm đường. Nhưng mà mọi ngày ở trường mẫu giáo cũng đều sẽ là ngày hội , mỗi ngày đều là khoảng thời gian học tập được sáng tạo cẩn thận có liên hệ với các ngày tiếp theo và những ngày sau đó, xuyên suốt cả con đường cho tới khi tốt nghiệp trung học . Trường mẫu giáo không chỉ hỗ trợ sự phát triển của trẻ về tình cảm và xã hội, tạo ra một nơi chốn để gặp gỡ bạn bè và trở thành một thành viên của cộng đồng, mà còn giảng dạy cho các em xây dựng nên những nền tảng về các môn tập đọc, toán cùng với viết văn. Vào cuối khóa học của lớp mẫu giáo các học sinh sẽ trở thành những nhà toán học và những đọc giả thành công vào lúc khởi đầu. Để duy trì động lực học tập và sự tiến bộ trong tương lai cho con em của quý vị, xin hãy chú tâm rằng chúng cần đến trường đều đặn hằng ngày và đủ khỏe mạnh để tham dự buổi học. Bỏ học dù chỉ một ngày trong một tháng cũng sẽ tạo ra những khoảng trống và những kẽ hở trong việc học tập của học sinh mà có thể gây ra nhiều ngăn trở để các em có thể theo kịp trở lại .Cùng vui với trường mẫu giáo mỗi ngày và không cho phép bỏ qua một ngày nào mà không có trẻ tham dự.

Website by SchoolMessenger Presence. © 2020 Intrado Corporation. All rights reserved.